​Kontakt os

​Telefon: 98 21 17 95

Kontortid

​Mandag:

Fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag:

Fra kl. 14.00 - 17.00​

​BEREDSKABSPLAN

​Indholdsfortegnelse

Fjerritslev Vand

1. Indledning

1.1 Formål

1.2 Lovgrundlag

2. Forsyningsområde

2.1 Nødforsyning

Muligheder for nødforsyning

Krav til drikkevand

Prioritering af forsyning

Brand

Følsomme områder

3. Ansvarsfordeling

4. Unormal vandforsyning

5. Ved beredskabssituationer

5.1 Beredskabssituation

6. Planens udarbejdelse, godkendelse og revision

Udarbejdelse

Godkendelse

Bilag 1 Alarmeringsliste

Bilag 2 Følsomme områder

Bilag 3 Håndværkere

Bilag 4 Information

Bilag 5 Standardskema for modtagelse af anmeldelse af forurening

Bilag 6 Fordeling af beredskabsplan

1. Indledning

Denne beredskabsplan gælder for Fjerritslev Vand.

Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver, i tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet

og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg.

Beredskabsplanen vil løbende blive opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt (2. bestyrelsesmøde efter generalforsamling). Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere.

Der forefindes en kopi af beredskabsplanen – se bilag 6.

1.1 Formål

Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet

og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af vandforsyningens

ressourcer i en krisesituation.

1.2 Lovgrundlag

En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til seneste lovgivning.

2.Forsyningsområde

Fjerritslev vand leverer vand til forbrugerne i Fjerritslev området.

2.1 Nødforsyning

Nødvandforsyning etableres når:

Ø forurening af vandet er konstateret, og ikke umiddelbar kan afhjælpes.

Muligheder for nødforsyning

Ø Forsyning med tankvogne, palletanke mm.

Krav til drikkevand

Som udgangspunkt skal nødvandforsyningen altid overholde gældende drikkevandskrav.

Proceduren for bakteriologisk kontrol fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen.

Såfremt at drikkevandskravene ikke kan overholdes, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål).

En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier (ikke levnedsmiddelvirksomheder og andre virksomheder som fremstiller produkter, der stiller krav om drikkevandskvalitet) eventuelt kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer.

Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang.

Prioritering af forsyning

Nødvandforsyningen prioriteres i følgende rækkefølge:

1 Drikkevand

2 Sanitærvand

3 Fødevare-, el- og varmeproduktion

4 Anden industri

Brand

Ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra andre vandreservoirs.

Følsomme områder

Se bilag 2.

Ansvarsfordeling

Det er vandværkets bestyrelse som har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I beredskabssituationer er det formanden for vandværket som har det overordnede ansvar, og kontakter relevante myndigheder og presse. Listen nedenfor viser prioriteringen af de ansvarlige :

1. Formand

2. Driftsbestyrer

3. Næstformand

4. Sekretær

5. Menigt bestyrelsesmedlem

4. Unormal vandforsyning

Nedenstående diagram viser hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres, og hvordan driftsvagten skal reagere på henvendelsen.

Se diagram ved at klikke her

5. Ved beredskabssituationer

SUND FORNUFT er vigtig ved sådan en situation, følg bla.:

Ø Bevar ro og overblik

Ø Hurtig alarm

Ø Uddelegering af opgaver (beredskabschefen, VVS-mester, elektriker, entreprenør mm.)

5.1 Beredskabssituation

Ved f.eks. brand og akut forurening noteres hele forløbet af situationen på et rapportblad, se bilag 5.

6. Planens udarbejdelse, godkendelse og revision

Udarbejdelse

Planen er udarbejdet af Fjerritslev Vand a.m.b.a.. Dette er en selvstændig plan.

Godkendelse

Bestyrelsen har vedtaget denne beredskabsplan for Fjerritslev vand på bestyrelsesmøde november 2009.

Revision

Planen vil løbende blive revideret i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang årligt (2. bestyrelsesmøde efter generalforsamling) af bestyrelsen for Fjerritslev vand.

Bilag 1 - Alarmeringsliste​​

Alarmeringsliste

​Bestyrelse

​Driftbestyrer

​Finn Godiksen

​Rugmarken 92

9660 Fjerritslev

​Tlf: 29 46 17 36

98 21 23 86

​Formand

Poul Kjær

​Godthaabsvej 30

9690 Fjerritslev

​Tlf: 60 45 33 82

98212339

​Næstformand

​Bertel Dige

​Valmuemarken 29

9690 Fjerritslev

​Tlf: 21 66 66 54

98 21 11 11

​Sekretær

​Palle L. Nielsen

​Havremarken 14

9690 Fjerritslev

Bestyrelsesmedlem​

Bent Pedersen

​Rolighedsvej 9

9690 Fjerritslev

Myndigheder

Alarmcentralen *)

Tlf: ​112

Politi

Tlf: ​114

Region

Region Nordjylland

Niels Bohrsvej 30

​Tlf: 96 35 10 00

Jammerbugt Kom.

Beredskabschef

Toftevej 43

9440 Åbybro

​Tlf: 72 57 77 77

Analyselaboratorium

Eurofins Danmark A/S

Smedeskovvej 38

8464 Galten

​Tlf: 70 22 42 66

Falcks Vagtcentraler

​Tlf: 70 10 20 30

Embedslægen Region Nordjylland

Nytorv 7 2. sal

9000 Aalborg

​Tlf: 72 22 79 90

Sygehus

Aalborg

Hobrovej 18

​Tlf: 99 32 11 11

Vagtlæge

​Tlf: 70 15 03 00

Lægehuset Fjerritslev

Aggersundvej 3

​Tlf: 98 21 19 11

Rigshospitalets giftinformationscenter

Blegdamsvej 9

2100 Kbh. Ø

​Tlf: 35 45 35 45

Jammerbugt

Forsyning A/S

Lundbakvej 5

9490 Pandrup

​Tlf: 72 57 99 20

​*) Alarmcentralen på 112 tilkalder:

- Politi

- Brand og redning

- Evt. øvrige relevante aktører i forhold til miljøuheldets karakter.

Bilag 2 - Følsomme områder

Følsomme områder

Fjerritslev Skole

​Borups Alle 8 

9690 Fjerritslev

Fjerritslev Gymnasium

​Skovbrynet 9

9690 Fjerritslev

Børnehaven Grøftekanten

Vester Fælledvej 17 9690 Fjerritslev

​Tlf: 72 57 83 90

Børnehaven Skovhuset

Skovbrynet 18 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 72 57 83 80

Bondegårdsbørne- haven Gl. Dalhøj

Svinkløvvej 1 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 72 57 83 70

Lægehuset i Fjerritslev

​Aggersundvej 3 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 19 11

Han Herreds Fritidscenter

Brøndumvej 16 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 11 90

Plejehjem

Solgården

Aggersundvej 31 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 72 57 87 10

Plejehjem

​Parkvænget

​Parkvænget 25 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 72 57 87 80

Bilag 3 - Håndværkere

Håndværkere

​VVS

Agesen VVSApsS

Industrivej 39 

9690 Fjerritslev

​VVS

​Kaj Rasmussen

Thistedvej 12 

9690 Fjerritslev

Elektriker

​Klim Fjerritslev El ApS

Fabriksvej 19 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 36 99

Entreprenør

​Verner Ranum A/S

Fabriksvej 3 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 17 77

El-forsyning

​Nyfors

Saltumvej 22 

9700 Brønderslev

​Tlf: 98 82 13 11

Slamsuger

​Kells Kloakservice

Søndergårdsmark 1 7742 Frøstrup

​Tlf: 97 99 35 63

Driftbestyren

​Finn Godiksen

Rugmarken 92 

9690 Fjerritslev

Bilag 4 - Information

Information

Lokalradio

Nordjyllands radio

TV-2 Nord

DR TV

​Tlf: 35 20 30 40

Lokal avis

Nordjyske Medier

Fabriksvej 3 

9690 Fjerritslev

​Tlf: 99 35 35 35

​Bilag 5 - Standardskema anmeldelse

Standardskema for modtagelse af anmeldelse af forurening

Modtage af anmeldelse

Anmeldelse nr.

Tidspunkt for anmeldelse:

Dato​

Kl.

Anmelder – Navn:

Tlf.

Adresse

Sted for uheld / driftsforstyrrelse

Gade / vej

​Nr.

Andet

Beskrivelse af uheld/miljøuheld

Forringet vandkvalitet:

Farve

Partikler​

​Lugt

Andet

Vandværk / forsyningsområde der berøres

Efterbehandling af anmeldelse - Afhjælpning af driftsforstyrrelse:

Berørte antal forbrugere

Virksomheder

Institutioner

Boliger

Forsyning afbrudt:

​Antal timer

Beredskabssituation afmeldt:

​Dato

Kl.

​Signatur​

Bemærkninger:

​Bilag 6 - Fordeling beredskabsplan

​Beredskabsplanen for Fjerritslev Vand forefindes og vedligeholdes på følgende

lokaliteter:

Bestyrelse

Formand

Poul Kjær

Godthåbsvej 30 

9690 Fjerritslev

Næstformand

Bertel Dige

Valmuemarken 29 

9690 Fjerritlsev

Sekretær

Palle Nielsen

Havremarken 14

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 36 99

Driftbestyrer

Finn Godiksen

Rugmarken 92

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 21 14

Bestyrelsesmedlem

Bent Pedersen

Rolighedsvej9

9690 Fjerritslev

​Tlf: 98 21 16 47

Fjerritslev Vand

Kollerup Klitvej

9690 Fjerritslev

Fjerritslev Vand

Vandværksvej

9690 Fjerritslev

www.fjerritslevvand.dk

 

Husk at du kan logge på E-forsyning hvor du kan følge dit forbrug, finde budgetter, opgørelser med mere. Du skal logge på med dit forbruger nummer og pinkode. (Dette finder du på tidligere opgørelser, ellers kan du sende en mail med adressen og så sender vi forbrugernummer og pinkode til dig) ​

E|Forsyning (eforsyning.dk)

Praktisk

Bank: Sparekassen Danmark

​Reg. nr: 9070

Konto nr: 4000000669

Fjerritslev Vand AMBA

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev

CVR: 32518478

Telefon: 98 21 17 95

E-mail: fjvand@mail.dk