​Kontakt os

​Telefon: 98 21 17 95

Kontortid

​Mandag:

Fra kl. 10.00 - 12.00

Onsdag:

Fra kl. 14.00 - 17.00​

​VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV VAND AMBA

Hent vedtægter som pdf - klik her

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 15. november 1921, er et andelsselskab med begrænset

ansvar, hvis navn er Fjerritslev Vand Amba.

Selskabet har hjemsted i Fjerritslev.

Formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

vandsektorlov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme

inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand

samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål

samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan

blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,

der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der

er fastsat i det af kommunens fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i

selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår

af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag,

samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet, ved dødsfald

medlemmets bo, forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder

i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse

om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over

for selskabet.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer,

eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen

fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue,

ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som

ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen

fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte

sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist

dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som såvel ekstraordinære,

sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt

medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til

bestyrelsen senest 12 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende

punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 5% af medlemmerne

fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en

skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder

efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagordenen skal udsendes

med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives

af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§ 9

Intet medlem har mere end én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog

udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7

har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag ved vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede

er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en

efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med

2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for

2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår

skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen

tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i

det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen

af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den

daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens

eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives

af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen

en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser

kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Årsrapport

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Dog løber første regnskabsår fra den 1. oktober 2009

til den 31. december 2010.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og

henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af årsrapporterne foretages af en generalforsamlingsvalgt registreret

eller statsautoriseret revisor.

Årsrapport underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede

stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i

forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved

kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne

bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers

anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men

kan overføres til et selskab, et andet selskab, der varetager samme eller lignende

formål som selskabet, alternativt hertil skal formuen overføres til en

fond som varetager almennyttige formål i forsyningsområdet.

Ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen

den 23. september 2010.

De træder i kraft den 23. september 2010.

 

Kontoret holder ferie lukket uge 28 og 29. 

God sommer . ​

Husk at du kan logge på E-forsyning hvor du kan følge dit forbrug, finde budgetter, opgørelser med mere. Du skal logge på med dit forbruger nummer og pinkode. (Dette finder du på tidligere opgørelser, ellers kan du sende en mail med adressen og så sender vi forbrugernummer og pinkode til dig) ​

E|Forsyning (eforsyning.dk)

Praktisk

Bank: Sparekassen Thy

​Reg. nr: 9090

Konto nr: 7187653

Fjerritslev Vand AMBA

Vandværksvej 35

9690 Fjerritslev

CVR: 32518478

Telefon: 98 21 17 95

E-mail: fjvand@mail.dk